FANDOM


Tanuki01 960

๐œ ๐–๐ฐ๐น๐ฒ๐‘Œ๐จ๐‘† tanuki ๐ฎ๐‘† ๐ฐ๐‘Œ ๐ช๐‘‹๐‘Œ๐ฎ๐‘‚๐ซ๐‘‰

๐†๐‘Œ ๐บ๐ด๐ช๐‘Š๐ฒ๐พ๐จ, ๐ฐ๐‘Œ ๐ช๐‘‹๐‘Œ๐ฎ๐‘‚๐ซ๐‘‰ (๐‘๐‘‰๐ฒ๐‘‹ ๐‘„ ๐ข๐ฐ๐ป๐ฎ๐‘Œ ๐‘๐ฌ๐‘‰ "๐ช๐‘Š-๐จ๐ป๐ฒ๐‘‰") ๐ฎ๐‘† ๐ฐ๐‘Œ ๐ฐ๐‘Œ๐ฎ๐‘‹๐ฒ๐‘Š ๐‘„๐ฐ๐ป ๐‘‰๐ฏ๐‘€๐ท๐ฒ๐‘Š๐ฒ๐‘‰๐‘Š๐จ ๐ฟ๐ฒ๐‘Œ๐‘…๐ญ๐‘‹๐‘† ๐บ๐ฌ๐‘ƒ ๐ฒ๐‘„๐ฒ๐‘‰ ๐ฐ๐‘Œ๐ฎ๐‘‹๐ฒ๐‘Š๐‘† ๐ฐ๐‘Œ๐ผ ๐น๐‘Š๐ฐ๐‘Œ๐ป๐‘…. ๐‚๐‘Š๐‘„๐ฌ ๐‘‹๐ฏ๐‘Œ๐จ ๐ฐ๐‘Œ๐ฎ๐‘‹๐ฒ๐‘Š๐‘† ๐ถ๐ฎ๐‘Š ๐จ๐ป ๐บ๐ฌ๐‘ƒ (๐‘…๐ฒ๐ฝ ๐ฐ๐‘† ๐ผ๐ซ๐‘€๐‘†), ๐ฐ๐‘Œ ๐ช๐‘‹๐‘Œ๐ฎ๐‘‚๐ซ๐‘‰ ๐ฎ๐‘†, ๐‘…๐ป๐‘‰๐ฎ๐ฟ๐ป๐‘Š๐จ-๐‘…๐น๐จ๐ฟ๐ฎ๐‘, ๐ฐ๐‘Œ ๐ฐ๐‘Œ๐ฎ๐‘‹๐ฒ๐‘Š ๐‘„๐ฐ๐ป ๐ฟ๐ฒ๐‘Œ๐‘…๐ญ๐‘‹๐‘† ๐บ๐ฌ๐‘ƒ ๐ฐ๐‘† ๐ช ๐‘‰๐ฏ๐‘€๐ท๐ญ๐‘Š๐ฒ๐‘‰ ๐น๐ช๐‘‰๐ป ๐ฒ๐‘‚ ๐ฎ๐ป๐‘… ๐ผ๐ด๐ฒ๐ป.

๐ฃ๐ฏ๐‘Œ๐จ ๐ช๐‘‹๐‘Œ๐ฎ๐‘‚๐ซ๐‘‰๐‘† ๐ช๐‘‰ ๐ช๐‘Š๐‘…๐ฌ ๐‘Œ๐ฌ๐ป๐ฒ๐ผ ๐‘๐ฌ๐‘‰ ๐‘„๐ฏ๐‘‰ ๐ฎ๐‘Œ๐ป๐ฏ๐‘Š๐ฎ๐พ๐ฒ๐‘Œ๐‘…, ๐‘…๐ฒ๐ฝ ๐ฐ๐‘† ๐ธ๐ท๐ญ๐‘‹๐ฒ๐‘Œ๐‘†, ๐น๐ฎ๐‘€๐‘†, ๐‘‰๐ฒ๐ฟ๐ญ๐‘Œ๐‘†, ๐ฟ๐‘‰๐ฌ๐‘†, ๐ฐ๐‘Œ๐ผ tanuki.

๐’๐ฏ๐‘‰๐‘† ๐ช๐‘‰ ๐ช๐‘๐ฒ๐‘Œ ๐ฟ๐ต๐‘Œ๐ป๐ฏ๐ผ ๐ฐ๐‘† ๐ช๐‘‹๐‘Œ๐ฎ๐‘‚๐ซ๐‘‰๐‘†, ๐ช๐‘Š๐‘„๐ฌ ๐‘„๐ฏ๐‘‰ ๐ฐ๐ฟ๐ฝ๐ญ๐ฒ๐‘Š ๐ผ๐ด๐ฒ๐ป ๐ผ๐ฒ๐น๐ฏ๐‘Œ๐ผ๐‘† ๐ซ๐‘Œ ๐‘„ ๐‘…๐น๐จ๐‘‡๐จ๐‘†. ๐‘๐ฌ๐‘Š๐ฒ๐‘‰ ๐บ๐ฏ๐‘‰๐‘†, ๐‘๐ซ๐‘‰ ๐ฎ๐‘€๐‘†๐ฐ๐‘‹๐น๐ฒ๐‘Š, ๐ถ๐ฎ๐‘Š ๐ซ๐‘Œ ๐ฒ๐ฟ๐ฉ๐‘ˆ๐ฒ๐‘Œ ๐ฉ๐ป ๐ฟ๐ฏ๐‘Š๐น, ๐บ๐ฒ๐ป ๐ช๐‘‰, ๐ฐ๐‘† ๐ช ๐‘‰๐ญ๐‘Š, ๐ฟ๐ช๐‘‰๐‘Œ๐ฎ๐‘‚๐ซ๐‘‰๐‘†. ๐‘๐ฐ๐‘Œ๐ผ๐ฒ๐‘† ๐ช๐‘‰ ๐ฐ๐ป ๐‘„ ๐ฒ๐‘„๐ฒ๐‘‰ ๐ฎ๐ฟ๐‘…๐ป๐‘‰๐จ๐‘‹ ๐ฐ๐‘Œ๐ผ ๐ช๐‘‰ ๐ฟ๐ฒ๐‘Œ๐‘…๐ฎ๐ผ๐ฒ๐‘‰๐ผ ๐ฒ๐‘‰๐บ๐ฎ๐‘‚๐ซ๐‘‰๐‘†, ๐‘…๐ฎ๐‘Œ๐‘…, ๐ช๐‘Š๐‘„๐ฌ ๐‘ƒ๐ฉ ๐ถ๐ฎ๐‘Š ๐ฉ๐ป ๐‘„ ๐ฒ๐ฟ๐ฉ๐‘ˆ๐ฒ๐‘Œ๐ฒ๐‘Š ๐ฎ๐‘Œ๐‘…๐ฏ๐ฟ๐ป, ๐‘„๐ฏ๐‘‰ ๐ผ๐ด๐ฒ๐ป ๐ฟ๐ฒ๐‘Œ๐‘…๐ฎ๐‘…๐ป๐‘… ๐ช๐‘Š๐‘‹๐ฌ๐‘…๐ป ๐ฎ๐‘Œ๐ป๐ด๐‘‰๐‘Š๐จ ๐ฒ๐‘‚ ๐บ๐ฐ๐‘‹๐บ๐ญ.

๐ข๐จ๐‘๐ฟ๐‘…Edit

๐Ž๐ฎ๐ฟ๐จ๐น๐จ๐ผ๐จ๐ฒ ๐ช๐‘‰๐ป๐ฎ๐ฟ๐ฒ๐‘Š

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if youโ€™ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.